Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe / Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi

Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi

  • Fernando Useros
  • Angela Balzano
  • Peter Prislan
  • Martin de Luis
  • Jožica Gričar
  • Maks Merela
  • Katarina Čufar
Keywords: Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.), phenology, cambium, xylogenesis, model, conifers, Europe, /, smreka (Picea abies (L.) Karst.), fenologija, kambij, ksilogeneza, modeliranje, iglavci, Evropa

Abstract

We present xylem formation in Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in 2015 at Panška reka, near Ljubljana, Slovenia (ca. 46°00’N, 14°40’E, 400 m a.s.l.) with a temperate climate. The research was a part of a long-term project, which involves different sites and tree species. We measured the widths of cambium and the formation of xylem growth rings with differentiating cells in postcambial (PC) and secondary wall formation (SW) phases, and mature cells (MT). The results for 2015 were compared with those for previous years (2009–2011) in the same species and site, and with the published data from wood formation studies in conifers from all over Europe. The latter were used in two-factor regression models which confirmed the effects of latitude and altitude on the critical dates of onset, end, and duration of xylem production. The models thus helped us to predict/reconstruct phenology of wood formation in conifers in Europe.

Študija prikazuje nastajanje lesa smreke (Picea abies (L.) Karst.) v rastni sezoni 2015 na rastišču Panška reka v bližini Ljubljane (pribl. 46°00’N, 14°40’E, 400 m n.v.). Raziskava je del večletnega projekta spremljanja nastajanja lesa več drevesnih vrst na različnih rastiščih. V okviru raziskave smo spremljali širino kambijeve cone ter nastajajoče branike lesa, kjer smo ločili celice v fazah postkambialne rasti (PC) in nastajanja sekundarne celične stene (SW) ter zrele (MT) celice. Rezultate smo primerjali z ugotovitvami študije, opravljene na smreki z istega rastišča v rastnih sezonah 2009–2011 ter s podatki, objavljenimi za več vrst iglavcev z različnih rastišč po Evropi. Primerjave smo uporabili za izdelavo regresijskih modelov z dvema neodvisnima spremenljivkama. Modeli so potrdili vpliv zemljepisne širine in nadmorske višine na kritične datume začetka in konca ter na trajanje nastajanja lesa. Modeli so omogočili rekonstrukcijo fenologije nastajanja lesa iglavcev po Evropi.

Published
2017-11-30
How to Cite
Useros, F., Balzano, A., Prislan, P., de Luis, M., Gričar, J., Merela, M., & Čufar, K. (2017). Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe / Nastajanje lesa smreke na nižinskem rastišču v Sloveniji v letu 2015 in primerjava z iglavci po Evropi. Les/Wood, 66(2), 15-27. https://doi.org/10.26614/les-wood.2017.v66n02a02
Section
Articles